Lessen

Meten en Schalen

Het doen van metingen en het gebruik van meetschalen.

Hoe data overzichtelijk in tabellen en grafieken kunnen worden samengevat.

De centrummaten gemiddelde, mediaan en modus geven aan rond welke waarde scores zich bevinden op een meetschaal.

Spreidingsmaten geven aan hoe sterk de waarnemingen zich concentreren.

Een scheve verdeling is een verdeling die niet symmetrisch is.

Transformeren is het verplaatsen van scores met behulp van een vaste formule.

Samenhang is de mate waarin het score-verloop van de ene variabele samengaat met het score-verloop van de andere variabele.

Regressie-analyse is een methode om de waarde van een variabele te voorspellen aan de hand van de waarde van een andere variabele.

Kansrekening is het onderdeel van de statistiek waarmee kansen aan variabelen kunnen worden toegedeeld.

Kansvariabelen zijn variabelen waarvan de waarde afhankelijk is van de gebeurtenis die met een bepaalde waarschijnlijkheid optreedt.

Kansverdelingen beschrijven hoe kansen over de uitkomsten van een discrete of continue kansvariabele zijn verdeeld.

Een steekproefverdeling is de verdeling van een variabele die wordt verkregen bij aselecte trekking uit de populatieverdeling van de variabele.

Een schatter wordt gebruikt om een onbekende parameter in de populatie te schatten uit de waarnemingen in een steekproef.

Statistische hypothese-toetsing is een procedure waarmee een hypothese over de populatie al dan niet verworpen wordt op basis van verzamelde informatie uit een steekproef.

Met de t-toets wordt getoetst of (1) een populatiegemiddelde van een specifieke waarde verschilt of (2) twee populatiegemiddelden van elkaar verschillen, als de varianties in de populaties onbekend zijn.

Correlatie toetsen zijn toetsen op grond waarvan een specifieke hypothese over de populatiecorrelatie wordt verworpen of niet.

De tekentoets en de toetsen voor proporties zijn geschikt voor variabelen gemeten op ordinaal meetniveau en ze vereisen geen normale verdeling.

De rangtekentoets en de toets van Wilcoxon worden gebruikt om een hypothese te toetsen met betrekking tot een centrummaat.

Met behulp van de Chi-kwadraat toets kunnen hypothesen over frequentieverdelingen worden getoetst.

Met behulp van associatiematen kan worden onderzocht of er een verband is tussen twee dichotome variabelen.

Met behulp van associatiematen kan worden onderzocht of er een verband is tussen twee polytome variabelen van nominaal niveau.

Met behulp van associatiematen kan worden onderzocht of er een verband is tussen twee polytome variabelen van ordinaal niveau.

Met behulp van associatiematen kunnen verbanden tussen meer dan twee variabelen worden onderzocht.

Met variantieanalyse kan wordt onderzocht of twee of meer gemiddelden van elkaar verschillen.