Er zijn twee bedrijven, A en B die in dezelfde sector actief zijn. In bedrijf A wordt in een aselecte steekproef van 200 werknemers gevonden dat het gemiddelde aantal dagen dat verzuimd wordt wegens ziekte 8 dagen is, met een standaardafwijking van 3.2 dagen. In bedrijf B wordt in een aselecte steekproef van 300 werknemers een gemiddeld ziekteverzuim van 10 dagen vastgesteld, met een standaardafwijking van 4 dagen. We weten al dat het ziekteverzuim tussen de bedrijven significant van elkaar verschilt. Maak een intervalschatting van het gemiddelde ziekteverzuim in de populatie van bedrijf A en van bedrijf B. Hanteer het 95% betrouwbaarheidsniveau.