]> Medianen en proporties (3/62) · Dr.Stat

Tekentoets:

  • verdelingsvrij
  • toetsingsgrootheid B: het aantal waarnemingen groter of kleiner dan η 0
  • Mogelijke situaties:
    1. één aselekte steekproef: aantal positieve of negatieve verschillen ten opzichte van de populatiemediaan η 0 .
    2. steekproef van paren van waarnemingen: aantal positieve of negatieve verschilscores ten opzichte van 0.

Er kunnen zich twee situaties voordoen (net als bij de t-toets voor één gemiddelde):

  1. van één aselekte steekproef worden de waarnemingen vergeleken met η 0 , ofwel de norm.
  2. van een aselekte steekproef van paren van waarnemingen (2 afhankelijke steekproeven) worden de verschilscores met 0 (η d=0 ) vergeleken.

Kortom: bij de tekentoets vergelijken we het aantal (paren van) waarnemingen in de steekproef met de mediaan onder H 0 . De toetsingsgrootheid wordt daarbij bepaald door het aantal steekproefwaarnemingen dat onder of boven de mediaan η 0 ligt te tellen, en met het verwachte aantal te vergelijken.